Central processing unit (CPU) or processors

Data

Central processing unit (CPU) or processors - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGЦентрален процесор (CPU) или процесори
CSCentrální řídící jednotka a procesory
DACPU'er eller processorer
DEHauptprozessor (CPU) oder Prozessoren
ELΚεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) ή επεξεργαστές
ENCentral processing unit (CPU) or processors
ESUnidad central de procesamiento (CPU) o procesadores
ETKeskprotsessor või protsessorid
FIKeskusyksikkö (CPU) tai suorittimet
FRUnité centrale de traitement (CPU)
GACentral processing unit (CPU) or processors
HUKözponti feldolgozóegység (CPU) vagy processzorok
ITUnità centrali di elaborazione (CPU) o processori
LTProcesoriai arba centriniai procesoriai (CPU)
LVCentrālais procesors (CPU)
MTUnità ta' pproċessar ċentrali (CPU) jew proċessuri
NLCentrale verwerkingseenheden (CPU) of processors
PLCentralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
PTUnidade central de processamento (UCP) ou processadora
ROUnitate centrală de procesare (CPU) sau procesoare
SKCentrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory
SLCentralna procesna enota (CPU) ali procesorji
SVCentralenhet (CPU) eller processorer